PLEN
Główna Konkurs Rys historyczny Moda damska Moda męska Modrzejewska Ciekawostki E-learning Inne
Główna
O programie
Regulamin
Kontakt
Partnerzy i Sponsorzy
Wykłady i warsztaty
Warsztaty mody i krawiectwa XIX w.
Nowości
REGULAMIN Międzynarodowego Konkursu dla Rekonstruktorów i Projektantów Ubioru
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki organizacji konkursu Helena Modrzejewska – ikona stylu, którego celem jest odkrycie i promocja młodych, uzdolnionych osób, pasjonujących się modą drugiej połowy XIX wieku.
 2. Organizator konkursu:
  Muzeum Pałac w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa,
 3. Dane kontaktowe:
  Maria Zielińska
  tel. (22) 842 81 12
  kom. 609 942 361
  e-mail: maria.zielinska@wp.pl
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych: www.konkursmoda.wilanow-palac.pl lub http://www.wilanow-palac.pl
Warunki uczestnictwa
 1. Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz szkół projektowania ubioru, a także wszystkich, których pasją jest rekonstrukcja ubiorów historycznych i projektowanie ubiorów, a którzy nie przekroczyli 30. roku życia.
Kategorie konkursu
 1. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
  • 6.1 Rekonstrukcje (A) – uszycie repliki ubioru scenicznego lub prywatnego Heleny Modrzejewskiej.
  • 6.2 Inspiracje (Prêt-à-porter) (B) – stworzenie własnej kreacji, inspirowanej ubiorem aktorki, prywatnym lub scenicznym (Prêt-à-porter – gotowe do noszenia).
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace indywidualne, Organizator nie przewiduje prac zbiorowych.
 3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio wystawiane w innych konkursach lub wcześniej nagradzane i/lub publikowane.
Etapy konkursu
 1. Konkurs w każdej kategorii będzie przebiegał w trzech etapach:
  I etap – zgłoszenia
  9.1.W kategorii Rekonstrukcje (A) – uczestnicy wybierają ze strony internetowej konkursu jeden ubiór do rekonstrukcji i rezerwują go oraz wypełniają kartę zgłoszeniową, następnie ją drukują. Wybór i rezerwacja ubioru znajduje się w podstronie Modrzejewska Opisy strojów i wykroje. Uczestnicy nie wykonują rysunku żurnalowego. Rezerwują tylko jeden ubiór.
  9.2. W kategorii Rekonstrukcje (A) – uczestnicy dostarczają w teczce papierowej, opisanej imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową oraz dokumentację zawierającą opis dodatków, rodzaju tkaniny, a także załączają próbki tkanin, z jakich będzie wykonana rekonstrukcja.
  9.3. W kategorii Inspiracje (Prêt-à-porter) (B) – uczestnicy nie rezerwują ubiorów. Sami wykonują projekty na podstawie wybranych ubiorów z Fotogalerii, znajdującej się w podstronie Modrzejewska. Wypełniają kartę zgłoszeniową znajdującą się pod Fotogalerią i wybierają ubióry. Następnie drukują kartę. Przesyłają minimum 2 (słownie: dwie) prace – maksimum 5 (słownie: pięć) prac w formie kolorowych rysunków żurnalowych w formacie A4.
  9.4. W kategorii Inspiracje (Prêt-à-porter) (B) uczestnicy dostarczają w teczce papierowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową, z dodatkowym opisem, zawierającym: założenia wykonania, opis fasonu, dodatków, rodzaju i koloru tkaniny, załączają także projekty w formie rysunków żurnalowych, a także próbki tkanin, z jakich będzie wykonany ubiór, oraz przedstawiają źródło inspiracji.
  9.5. Termin nadsyłania zgłoszenia upływa z dniem 30 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po wskazanym terminie oraz niespełniające kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie będą brały udziału w konkursie.
  9.6. Adres Organizatora:
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałac w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA.
  9.7. W terminie do 15 maja 2012 r. na stronie internetowej konkursu www.konkursmoda.wilanow-palac.pl będzie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
  9.8. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.
  9.9. Wszyscy uczestnicy – niezależnie od wyboru kategorii – wypełniają kartę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie internetowej konkursu.
  9.10. Wypełniona karta zgłoszeniowa stanowi jednocześnie deklarację stwierdzającą, że osoba widniejąca w karcie zgłoszeniowej:
  • jest autorem/autorką zgłoszonych projektów,
  • będzie autorem/autorką wykonanych ubiorów,
  • modele uwidocznieni na fotografiach, ubrani w ubiory zaprojektowane i wykonane przez ich autorów, wyrażają zgodę na zdjęcia, które m.in. będą rozpowszechniane również w celach reklamowych i promocyjnych konkursu,
  • autorzy zdjęć zobowiązują się do niedochodzenia wobec Muzeum Pałac w Wilanowie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw autorskich i wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora konkursu z tych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń w szczególności:
   • utrwalanie na dowolnym nośniku;
   • zwielokrotnianie dowolną techniką;
   • wprowadzanie do obrotu;
   • wprowadzanie do pamięci komputera;
   • publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką;
   • nadanie i reemisja za pomocą wizji lub fonii;
   • wykorzystywania zdjęć do celów promocyjnych produktów opracowanych przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, niezależnie od tego czy zdjęcia zostały w nich wykorzystane;
   • wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych Organizatora i jego działalności;
   • udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym);
   • prawo do eksploatacji na polach określonych w powyżej odnosi się również do eksploatacji zdjęć w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci pierwotnej bądź opracowania, w całości bądź w części;
  • autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną z tytułu naruszenia praw w tym praw autorskich osób trzecich i w razie skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Muzeum Pałac w Wilanowie zobowiązują się do zwolnienia Muzeum Pałac w Wilanowie z odpowiedzialności z tego tytułu oraz zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich,
  • autorzy przyjmują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.), o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 wspomnianej ustawy Organizator konkursu informuje jego uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu przesłania uczestnikom konkursu materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania;
  • warunkiem przystąpienia do konkursu nieletniego uczestnika jest zgoda jego opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.
  II etap
  9.11.Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu w terminie od 5 listopada do 9 listopada 2012 r. prześlą lub dostarczą osobiście prace konkursowe: na wieszaku, w pokrowcu podpisane imieniem i nazwiskiem.
  9.12. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu w kategorii Inspiracje Prêt-à-porter (B) prześlą pracę wybraną przez jury spośród projektów zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu.
  9.13. Adres Organizatora
  Maria Zielińska
  Muzeum Pałac w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  z dopiskiem: KONKURS – MODA
  III etap – rozstrzygnięcie Konkursu
  9.14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2013 r.
  9.15. Informacja o laureatach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Pałac w Wilanowie do dnia 15 kwietnia 2013 r.
Czas i miejsce Gali Finałowej
 1. Planowana data otwarcia wystawy prac oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w maju 2013 r. pod adresem:
  Muzeum Pałac w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wręczenia nagród.
Jury Konkursu
 1. Organizator konkursu powołuje jury składające się z osób zajmujących się modą i mających doświadczenie zarówno w dziedzinie rekonstrukcji ubiorów historycznych, jak i projektowania oraz historyków ubioru i kostiumologów.
 2. Zespół oceniający pracuje niejawnie, a jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Kryteria oceny
 1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące wymagania:
  rozmiar 38, biust 90, talia 68, (70), biodra 95, wzrost 170–175 cm.
  13.1Kryteria oceny w kategorii Rekonstrukcje (A):
  • a. Zgodność wykonanego ubioru z wybranym modelem.
  • b. Fason:
      –historyczny krój,
      – odpowiednie zestawienie poszczególnych elementów ubioru,
      –właściwe proporcje (długość, dopasowanie do sylwetki, wielkość kołnierza, mankietów, etc.),
      – technologia wykonania.
  • c. Tkanina i jej zgodność z epoką:
      –właściwie dobrany rodzaj, zgodny z wybranym ubiorem Heleny Modrzejewskiej, a także najbardziej zbliżony do tych, jakich używano w XIX wieku,
      –wzór możliwie bliski z pierwowzorem,
      –kolorystyka zgodna z epoką (dekadą, z której pochodzi suknia).
  • d. Elementy wykończenia (wstążki, pasmanterie, koronki itp.):
      –ich dopasowanie do typu ubioru.
  • e. Akcesoria (bielizna: gorset, pantalony, halki, stelaże, a także nakrycia głowy, buty i inne elementy stroju):
      –fason zgodny z epoką,
      –zastosowane materiały,
      –precyzja wykonania.
  • f. Wyraz estetyczny całości i zgodność z gustem epoki.
  • g. Wkład pracy włożony w wykonanie ubioru:
      –skomplikowanie kroju,
      –precyzja wykonania i wykończenia;
  13.2Kryteria oceny w kategorii Inspiracje (Prêt-à-porter) (B):
  • a. Użytkowość.
  • b. Dobór tkanin, kolorów i dodatków.
  • c. Staranność wykonania.
  • d. Zgodność z tematem konkursu, czytelne nawiązanie do wybranego pierwowzoru.
  • e. Oryginalność.
Nagrody i wyróżnienia
 1. Jury Konkursu przyznaje nagrody pieniężne w obu kategoriach:
  14.1 Kategoria Rekonstrukcje (A):
  • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 6000 zł
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł
  • Laureaci I, II i III miejsca w kategorii Rekonstrukcje w ramach nagrody osobiście zaprezentują swoje prace na wystawie poświęconej Helenie Modrzejewskiej w Kalifornii (USA).
  14.2 Kategoria Inspiracje (Prêt-à-porter) (B):
  • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3500 zł
  • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł
  • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
  14.3 Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na wystawach w kraju i zagranicą.
  14.4. Laureaci konkursu przekażą na rzecz Organizatora prawa majątkowe i własnościowe do prac konkursowych w kategorii Rekonstrukcje /miejsca I, II, III./
  14.5. Organizator tym samym zastrzega sobie prawo do przekazania prac konkursowych w kategorii Rekonstrukcje /miejsca I, II, III./, na rzecz Helena Modjeska Society, by w przyszłości stały się one częścią stałej ekspozycji Muzeum Heleny Modrzejewskiej w Kalifornii.
  14.6. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów.
  14.7. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują list gratulacyjny.
  14.8. Autorzy projektów oraz ubiorów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie udzielają Muzeum Pałac w Wilanowie nieodpłatnego nieograniczonego czasowo prawa do wykorzystania ich projektów w działalności edukacyjnej oraz kulturalnej Muzeum, z podaniem nazwiska autora.
  14.9. Wyniki konkursu - nazwiska laureatów i autorów wyróżnionych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz w folderze wystawy.
  14.10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych, wyróżnień oraz nie przyznania nagród jeżeli przedstawiony ubiór nie odpowiada warunkom konkursu.
  14.11. Muzeum Pałac w Wilanowie może unieważnić konkurs w przypadku zbyt niskiego poziomu przygotowania uczestników konkursu lub wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń konkursowych.
  14.12. Wszystkie prace konkursowe za wyjątkiem prac które zdobyły I, II i III miejsce w kategorii Rekonstrukcje (B), będą do odbioru po zakończeniu wystaw pokonkursowych. Koszty opakowania oraz związane z przewozem prac do siedzib autorów ponoszą ich autorzy w pełnej wysokości. Prace nieodebrane w terminie 14 dni od dnia zakończenia wystaw pokonkursowych przechodzą na wyłączną własność Muzeum Pałac w Wilanowie, wówczas prawa autorskie do tych prac przechodzą na jego rzecz na wszelkich polach eksploatacji przez cały czas ich obowiązywania, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. O terminie zakończenia wystaw Organizator powiadomi autorów prac pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 4. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. Uczestnikom Konkursu, w tym również laureatom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, poza ewentualnymi nagrodami przyznanymi zgodnie z pkt 14.
 5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
© Muzeum Pałac w Wilanowie 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat